Колл - борбор: 1209; 105

Колл-борбор

Күнү- түнү байланыштагы колл- борбор:  1209;  105 

 
СООБЩЕНИЯ WhatsApp